December 6th, 2014

"Да ви охуели, шановні!!"


Открытое письмо членам Украинского Всемирного Союза профессиональных учителей


Пруф

_________________________

28.11.2014р.

До Федерації грецьких громад України

Вельмишановна Олександра Іванівна!

Українська світова спілка професійних учителів (УССПУ) рада вітати активну діяльність Вашої федерації  грецьких громад в Україні та підтримує захист законних, соціальних, національних, вікових, культурних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів та сприятиме налагодженню співробітництва української та грецької спільнот, укріпленню грецької діаспори.

В українців особливе ставлення до греків, їхньої культури,  духовності і глибоке розуміння  нелегкої долі.

Наш спільний жорстокий і підступний ворог, постійно руйнував мову, культуру, духовні святині.

«Там где русский язык – там Россия» - заявляє сьогодні  Путін  і  захищає російськомовне населення України в Донбасі, руйнуючи все, затоплюючи кров’ю мирного населення територію України та рветься до російськомовного Києва.

Греки, що є громадянами України, зобов’язані (із солідарності з українським народом) забути путінську мову і стати частиною українського громадянського суспільства, розмовляючи лише грецькою  та державною мовою, збагачуючи культуру України грецькою самобутньою культурою,   історичним минулим.

Дві мови мають звучати в кожній родині: рідна грецька і державна (такі вимоги Європейського союзу) і всього цивілізованого світу до тих, хто проживає на території іншої країни. Російська мова в Україні сприймається сьогодні українцями як ворожа.

У грецькій родині мають ігнорувати нав’язану ворожу путінську  мову, культуру, викорінювати чужий дух, мову, культуру із повсякденного життя.

Пропонуємо розпочати турботу про грецьких дітей  тут в Україні з дошкільного віку. Посіємо в душах грецьких дітей зерна людської доброти (так властивої Вашому народу), любові, миру, злагоди в родині та у нашій спільній Україні.

Можна підготувати для дітей дошкільного віку двома мовами (грецькою і державною) навчально-методичний посібник, що допоможе вивчити одночасно державну мову і рідним та близьким. У нас є створений такий посібник для дошкільників кримськотатарською і державною мовою. Ознайомитись з цим навчальним посібником (він був визнаний на міжнародному конкурсі підручників кращим) можна за адресою Національна академія педагогічних наук України, вул. Артема, 52-Д, к.209, тел. (044) 481-37-79 з 12.00 до 19.00-20.00 години.

Продовженням даного посібника є оригінальна система шкільних підручників світового рівня від першого класу до закінчення школи.

Сподіваємося на тісну співпрацю.

З глибокою повагою

Голова УССПУ

Наталя Мацько

_________________________

[ОТВЕТ И ПЕРЕВОД]02.12.2014 р.

Членам Української Світової Спілки професійних

учителів

Відкритий Лист

Лист до Федерації грецьких товариств України, який був надісланий Головою УССПУ пані Мацько, нас шокував. По-перше, абсолютно  не прийнятними є терміни, що використані автором у листі. Російська мова у всіх освічених і культурних людей асоціюється з творчістю таких безсмертних класиків, як О.Пушкін, М.Гоголь, Л.Толстой, Ф.Достоєвський, А.Чехов, І.Бунін, а не з ім’ям В.Путіна. Так само як і німецька мова у сучасному суспільстві не асоціюється з іменем Гітлера, а є мовою геніальних творів Гейне та Гете, видатних філософів Канта та Гегеля.

По-друге, імперативний тон самого листа є недопустимим.  Я сама є вчителем із 40-річним педагогічним стажем, тому не розумію, як може вчитель, людина, яка повинна навчити дітей дивитись на світ з широко розплющеними очима писати, що та чи інша нація «зобов’язана забути «путінську» мову?» Що це за мовний екстремізм? Хіба мовне табу може стати в один ряд з європейськими цінностями,  які полягають в основі демократичного, відчиненого і прогресивного суспільства? Це пряме порушення прав людини. Греки України вже проходили через усі ці мовні колізії, коли у 30-рр. XX ст. радянська влада забороняла грецькі діалекти. Забороняти ті чи інші мови, нівелювати значення культури та літератури будь-якого народу – це прерогатива тоталітарної системи. І ми не хочемо повторювати таким чином історію.

У листі пані Мацько дуже точно зазначила, що грецькому народові властиві почуття любові, миру та злагоди. Греки України завжди себе відчували невід’ємною частиною єдиної та соборної України. У грецьких родинах, які проживають по всій країні, розмовляють на різних мовах: на українській, російській, румейський, урумській. І в цьому полягає унікальність нашого народу та його неповторна самобутність.

Що стосується двомовних підручників, то наукова група Федерації грецьких товариств України без участі держави коштом меценатів та Греції розробила та видала підручники з новогрецької мови для 5 та 6 класів. Вони мають відповідний гриф МОНУ та написані двома мовами: новогрецькою та державною. У 2014 році ми також видали українсько-новогрецький словник.

Вся політика нашої Федерації, концепція усіх наших культурних заходів завжди була спрямована на виховання толерантних міжнаціональних зв’язків, на усвідомлення того, що греки, в першу чергу, є громадянами України і живуть на цій землі у мирі та злагоді з іншими народами протягом двох з половиною тисячоліть.

О.І.Проценко-Пічаджи -

Голова Федерації грецьких товариств України

_________________________

Перевод (отсюда):

В Федерацию греческих обществ Украины

Многоуважаемая Александра Ивановна!


Украинский всемирный союз профессиональных учителей (УВСПУ) рад приветствовать активную деятельность Вашей федерации греческих обществ в Украине и поддерживает защиту законных, социальных, национальных, возрастных, культурных, творческих, спортивных и других общих интересов и способствование налаживанию сотрудничества украинской и греческой общин, укреплению греческой диаспоры .

У украинцев особое отношение к грекам, их культуре, духовности и глубокое понимание нелегкой судьбы.

Наш совместный жестокий и коварный враг постоянно разрушал язык, культуру, духовные святыни.

«Там где русский язык – там Россия» – заявляет сегодня Путин и защищает русскоязычное население Украины в Донбассе, разрушая все, затапливая кровью мирного населения территорию Украины и рвется к русскоязычному Киеву.

Греки, которые являются гражданами Украины, обязаны (из солидарности с украинским народом) забыть путинский язык и стать частью украинского гражданского общества, разговаривая только на греческом и на государственном языке, обогащая культуру Украины греческой самобытной культурой, историческим прошлым.

Два языка должны звучать в каждой семье: родной греческий и государственный (таковы требования Европейского союза) и всего цивилизованного мира к тем, кто проживает на территории другой страны.Русский язык в Украине воспринимается сегодня украинцами как враждебный.

В греческой семье должны игнорировать навязанную вражескую путинскую речь, культуру, искоренять чуждый дух, язык, культуру из повседневной жизни.

Предлагаем начать заботу о греческих детей здесь в Украине с дошкольного возраста. Посеем в душах греческих детей зерна человеческой доброты (так свойственной Вашему народу), любви, мира, согласия в семье и в нашей общей Украине.

Можно подготовить для детей дошкольного возраста на двух языках (греческом и государственном) учебно-методическое пособие, которое поможет изучить одновременно государственный язык и родным и близким. У нас уже есть созданное такое пособие для дошкольников на крымскотатарском и на государственном языке.

Продолжением данного пособия является оригинальная система школьных учебников мирового уровня от первого класса до окончания школы.

Надеемся на тесное сотрудничество.

С глубоким уважением

Председатель УССП

Наталья Мацко


_________________________

Членам Украинского Всемирного Союза профессиональных учителей

Открытое Письмо


Письмо Федерации греческих обществ Украины, которое было отправлено Председателем УВСПУ госпожой Мацко, нас шокировало. Во-первых, совершенно не приемлемы термины, используемые автором в письме.Русский язык у всех образованных и культурных людей ассоциируется с творчеством таких бессмертных классиков, как А.Пушкин, Н.Гоголь, Л.Толстой, Ф.Достоевский, А.Чехов, И.Бунин, а не с именем Путина. Так же как и немецкий язык в современном обществе не ассоциируется с именем Гитлера, а является языком гениальных произведений Гейне и Гете, выдающихся философов Канта и Гегеля.

Во-вторых, императивный тон самого письма является недопустимым. Я сама являюсь учителем с 40-летним педагогическим стажем, поэтому не понимаю, как может учитель, человек, который должен научить детей смотреть на мир с широко открытыми глазами писать, что та или иная нация «обязана забыть «путинскую» речь?» Что это за языковой экстремизм? Разве языковое табу может стать в один ряд с европейскими ценностями, которые заключаются в основе демократического, открытого и прогрессивного общества? Это прямое нарушение прав человека. Греки Украины уже проходили через все эти языковые коллизии, когда в 30-гг. XX в. советская власть запрещала греческие диалекты. Запрещать те или другие языки, нивелировать значение культуры и литературы любого народа – это прерогатива тоталитарной системы. И мы не хотим повторять таким образом историю.

В письме госпожа Мацко очень точно подметила, что греческому народу свойственны чувство любви, мира и согласия. Греки Украины всегда себя чувствовали неотъемлемой частью единой и соборной Украине. В греческих семьях, проживающих по всей стране, говорят на разных языках: на украинском, русском, румейском, урумском. И в этом заключается уникальность нашего народа и его неповторимая самобытность.

Что касается двуязычных учебников, то научная группа Федерации греческих обществ Украины без участия государства на средства меценатов и разработала и издала учебники по новогреческому языку для 5 и 6 классов. Они имеют соответствующий гриф МОН и написаны на двух языках: новогреческом и государственном. В 2014 году мы также издали украинско-новогреческий словарь.

Вся политика нашей Федерации, концепция всех наших культурных мероприятий всегда была направлена на воспитание толерантных межнациональных связей, на осознание того, что греки, в первую очередь, являются гражданами Украины и живут на этой земле в мире и согласии с другими народами на протяжении двух с половиной тысячелетий.

О.И.Проценко-Пичаджи -

Председатель Федерации греческих обществ Украины


_________________________
Как сообщает “Википедия“, Украинский всемирный союз профессиональных учителей (англ. Ukrainian World Association of Professional Educators , UWAPE) – международная общественная организация, “основанная для осуществления культурной, оздоровительной, спортивной, любительской деятельности патриотического воспитания молодежи, всестороннего содействия развитию государственности Украины, для развития и защиты исторического, этнического наследия народов Украины, сохранения окружающей среды, которая объединяет учителей-украинцев в Украине и за ее пределами.
ЗА МИР
  • netesov

Народная артистка Украины проклинает лидеров Майдана

Народная артистка Украины Нина Матвиенко не побоялась в условиях современной Украины выступить с публичным обвинением лидеров Майдана в предательстве национальных интересов.

Певица cама активно участвовала в событиях на Майдане в Киеве, выступая против президента Януковича...
Сегодня она заявляет, что смена власти в стране была проведена в "шкурных" интересах конкретных политиков и олигархов.

По мнению артистки, за эти интересы кровавой элиты современной Украины сейчас ведется война на юго-востоке Украины (?).
Погибают дети. Здесь - лучше слушать в оригинале, пересказ неуместен. Правильные слова, не нуждающиеся в переводе.

Нина Матвиенко призывает народ остановить кровопролитие.

Иначе Бог не простит, считает Нина Матвиенко. И я ей верю.

Оригинал взят у netesov в Народная артистка Украины проклинает лидеров Майдана

Да пошли вы со своими «Мистралями»


Прошу меня извинить, но я не о «Мистралях». Мне интересно, почему Франция в качестве условия невозврата платежа кивает на Украину? Свидомая-то с какого боку стране гордого петуха: вложила десятки миллиардов в спасение жевто – блакитной , и теперь беспокоится, что Россия не позволит получить украинские долги ? Или тут что-то иное, тайное?
Тютчев-лакейство-Европа
Collapse )
checkered

О Мамаевом кургане и прочем

Оригинал взят у kosarex в О Мамаевом кургане и прочем
Если посмотреть на Мамаев курган со стороны его вершины вниз, то непонятна логика наступления. Да, в Сталинграде был ад, но там были подземные укрытия в виде городских коммуникаций, были остатки жилых зданий, мешавших развернуть технику. На Мамаевом кургане ничего не было. И, после взятия кургана нельзя было развить наступление. Со стороны степи это не вершина, это плоскость. Зато стрелять вниз по наступавшим было очень удобно. Эту высоту ежедневно штурмовали, а внятного ответа, почему эту высоту надо было штурмовать, не было. Фактически устроили размен сил, хотя устроить размен сил можно было в других местах.

Но Мамаев курган был очень важен с точки зрения произведения впечатления на противника - русские потери во много раз больше немецких, противник уже вынужден бросать в бой узбеков, еще пара месяцев подобного размена сил и большевики не смогут продолжить войну. Именно это писал Манштейн о положении Совдепии. Иного он написать не мог, поскольку Сталинград был стратегическим тупиком для немцев. Если бы эти силы бросили бы на Степном фронте для взятия позиций противника, то немцы понесли бы куда более серьезные потери. Поэтому о Мамаевом кургане можно написать просто - штурмовали, чтобы усыпить бдительность противника и уверить его в неспособности проводить адекватные наступательные операции. Сталин губил русских людей, чтобы уверить Гитлера, что он дурак.

Если посмотреть на иные операции, то можно прийти к схожим выводом - тонкий план Сталина. Население не спасали из осажденного Ленинграда, чтобы уверить немцев, что Сталин дурак, а Жуков не понимает, что смерти людей в городе это катастрофа. Сотни тысяч людей погнали сжигать деревни в прифронтовой полосе на стороне немцев. Достаточно вспомнить историю Зои Космодемьянской - зажигалку в руки и вперед. Конечно, глупо, ведь сжечь не могли. А могли бы, так понесли бы еще большие потери. Зато немцы продолжили бы строительство блиндажей. Глупо ведь - лесная полоса, блиндажи все равно надо строить. Бревен для землянок с избытком. Логичнее поставить вопрос - нужны ли были эти люди, которых посылали поджигать дома, живыми для власти. Это интересный вопрос, поскольку изучение погромов русских в Душанбе, в Чечне и нынешние смерти на Украине заставляют прийти к выводу - эти люди живыми не были нужны власти. Горбачев и Ельцин сознательно не вывозили людей. Я уже писал про Квачкова - он мужественно пил чай на военной базе, когда резали в Душанбе русских, а часть пустили в дело потом, когда надо было поддержать одних таджиков против других таджиков. Кстати, схожий вопрос возникает про армян и русских в Сумгаите - нужны ли они были живыми Горбачеву. Не надо думать, что командуют нами дураки. Скорее, выдвигают вперед дураков, чтобы народ смотрел и думал - власть у нас глупая.

Тут надо посмотреть, какую информацию имели в Кремле насчет войны с Гитлером. Информация была простая - экономически Германия не выдержит гонку вооружений. Нефти мало, нет стратегически важных металлов. США и Британия намного мощнее. В любом случае окажешься в числе победителей. Достаточно затянуть войну, а далее будет как в Первую. Там и без России победили Германию. Вдобавок, англичане обещали открыть Второй фронт в 1942. Ситуация изменилась, когда Второй фронт не открыли, да и поставки вооружений сократились крайне резко после гибели конвоя в Баренцовом море. Только отступив до Сталинграда, совдеповское начальство получило весомые основания подозревать, что их подставили. А так-то разговоры шли о быстрой, совместной победе и последующей конвергенции и мирном сосуществовании.

Оснований думать, будто Запад решил не противостоять СССР после победы над Германией, а объявить сталинский режим белым и пушистым, было хоть завались. Самое главное, это куда большее доверие к выпивкам в узком кругу, чем к официальным заявлениям политиков. Эта вера потом привела к перестройке на условиях принятия мер по резкому сокращению численности именно русского населения России. Какие у нас основания думать, будто раньше говорили иначе? Были и другие признаки.

Чуть ниже у меня перепост http://kosarex.livejournal.com/1765677.html Керенский и Милюков занялись обелением режима аж еще в 1936. Тогда, в 1936 году, слово фашизм звучало как комплимент. Ах, в России к власти пришли крестьяне - крестьяне Сталин, Берия, Микон, Молотов, Каганович. Более того, фашизм тогда подавался чуть ли не как светлое будущее всего человечества. Идеальный фашист Муссолини - к евреям благосклонен, народ его обожает, весь в заботах о стране и цивилизации. Отличный фашист Франко. Он, кстати, так и остался у власти - понравился Западу. Интересна и переписка Сталина и Гитлера. Они всячески подчеркивали общность государственного устройства.

Идея конвергенции с Западом через превращение СССР из комуно-фашистского просто в фашистское государство это интересная тема, о которой у нас мало говорят. Но посмотрим на Украину - разве там не идет речь о конвергенции с Западом через фашизацию страны? А в России нечто очень похожее - могучий, обожаемый лидер, могучая единая партия Едро, остальные для проформы. Если Украине предлагается через прыг-скок, москалей на ножи, предлагается впрыгнуть в Европу, то у нас разве не думают о чем-то схожем? Разве у нас не пытаются помириться с Западом через невыплату зарплат и пенсий на Донбассе, через бессмысленную гибель ополченцев в боях за аэропорт и иные места? Неужели то, что морально для Путина сегодня, не было высоконравственно для Сталина и его окружения вчера? Конечно, пока его не начали кидать с Вторым фронтом и прочими обещаниями. Так и у нас сейчас считают, что их кинули.
checkered

Чудовищная цена путинщины. Вымирание регионов в эрефии

Оригинал взят у ukhudshanskiy в Министр здравоохранения Марий Эл Владимир Шишкин: «Лучше бы молодежь марихуану курила.»

- Только за десять месяцев этого года от отравления суррогатами или непитьевыми
спиртосодержащими напитками в Марий Эл скончалось 466 человек.
Чаще всего в Марий Эл уносят жизни людей болезни кровообращения, органов дыхания
и онкологические заболевания. Но особое внимание министр уделил несчастным случаям,
таким как ДТП, травмы и отравления алкоголем.
http://www.marpravda.ru/news/vsja-respyblika/ministr-zdravookhraneniya-mariy-el-luchshe-by-molo/

Точную цифру жертв наркотиков в Марий Эл установить невозможно
В 2014 году от передозировки наркотическими средствами в Марий Эл скончалось три человека, а 18 попали в больницы с отравлениями. Однако к этой статистике следует относиться достаточно критически, так как реальных жертв запрещенных веществ может оказаться гораздо больше.
Настоящую цифру мариэльцев, причиной смерти которых стало увлечение наркотиками, назвать сложно, считают в Республиканском Управлении Наркоконтроля. В справке о смерти крайне редко указывается наркологический диагноз.

За первый месяц осени наркополицейские республики Марий Эл изъяли из незаконного оборота более 7 килограммов наркотических веществ. По всем фактам возбуждено 34 уголовных дела.
Разнообразие наркотиков поражает: марихуана, маковая солома, гашиш, героин.
http://www.marpravda.ru/news/vsja-respyblika/marikhuana-gashish-geroin/

"Чудовищная цена путинщины. В Марий Эл с диагнозом «наркомания» почти 2000 человек"
По предварительным данным органов здравоохранения Республики Марий Эл за 1 квартал 2014 на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» состоит 874 человека, на профилактическом учете - 1527 человек.
Источник: УФСКН России по РМЭ

"В Марий Эл число смертей от отравления алкоголем увеличилось в 1,6 раза"
В Марий Эл в период с января по конец мая 2014 года зарегистрировано 119 случаев отравлений алкогольной продукцией, 102 из них закончились летальным исходом. За аналогичный период прошлого года выявлено 95 случаев отравления алкоголем и его суррогатами, 69 из них со смертельным исходом.
http://www.marinews.ru/allnews/1814301/

“Марий Эл – территория деградации и коррупции”
"Медиа-холдинг «Регионы России» придерживается объективной и независимой оценки происходящего в субъектах Российской Федерации и старается не оказывать давления на региональные власти, следуя принципу «не навреди». Но иногда поступающая с мест информация складывается в такую мрачную мозаичную картину, которая не может оставить равнодушным даже видавших виды журналистов.
Промолчать в такой ситуации было бы преступлением перед населением такого региона и потворством тому беспределу, который творят там местные власти."
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/298405-mariy-el-territoriya-degradacii-i-korrupcii.html
  • p0pik0v

Про пенсионеров


Оригинал взят у leorer в Про пенсионеров

Халявы не будет :( или приключения африканского угля в(на) Украине

Оригинал взят у summer56 в Халявы не будет :( или приключения африканского угля в(на) Украине
Продолжаем следить за увлекательными приключениями африканского угля в(на) Украине.
Напомню:

1) 03 сентября появилась новость, что украинское правительство решило закупать уголь в Южной Африке:

Яценюк3

«Правительство уже сейчас подписало соглашение на
один миллион тонн поставки угля из Южно-Африканской
Республики»
, - сообщил Яценюк на заседании
правительства в среду, добавив, что первый корабль
уже загружается углем для поставки на Украину.
По словам премьера, частные украинские компании
также закупают уголь. В то же время Яценюк подчеркнул, что импортный уголь обойдётся Украине ДОРОЖЕ (!), чем свой.
Об этом сообщает РИА Новости.
http://summer56.livejournal.com/217062.html
Т.е. явно наметилась ПЕРЕМОГА!

2) 21 ноября появилась информация, что Украина, свято чтя свои хохляцкие традиции, НЕ заплатила за уголь:

Английский поставщик угля из ЮАР Steel Mont Trading заявил, что Украина не расплатилась с ним.

Из более чем $50 млн компании «Укринтереэнерго» осталось заплатить около $20 млн.
Об этом заявил владелец Steel Mont Раджеш Кумар Сарайа.

«Всего мы обязались поставить в Украину шесть кораблей с углем общим объемом около полумиллиона тонн.
Четыре из них уже пришли в Украину, однако «Укринтерэнерго» сообщило, что не может заплатить нам очередной
транш — около $7 млн, предусмотренных контрактом», — рассказал он. Если госкомпания не заплатит по контракту,
Steel Mont продаст уголь с оставшихся двух суден кому-то другому.


http://summer56.livejournal.com/268480.html
Здесь же явно намечалась ХАЛЯВА!

Но сегодня 6 декабря пришла такая новость:

Collapse )

Чудовищная цена путинщины. Тиран добрался до Народной Республики Гаити!

Оригинал взят у beobaxter в Не Республика Гаити, а Народная Республика Гаити!
Многотысячные антиправительственные демонстрации прошли в столице Республики Гаити Порт-о-Пренс. Протестующие призвали на помощь президента России Владимира Путина.Основное требование демонстрантов - отставка действующего президента страны Мишеля Мартелли (Michel Martelly) и премьер-министра Лорана Ламота (Laurent Lamothe). Участники протестов уверены, что местные политики сохраняют власть благодаря поддержке США. В российском президенте они видят политика, способного противостоять такому влиянию.

Кто-нибудь - подскажите им там, пусть лучше к Фиделю взывают. Иначе будут бестрепетно слиты "коллегам и партнерам".

  • rpsqn

ЦИФРЫ

Оригинал взят у rpsqn в ЦЫФРЫ
ЦИФРЫ ПОТЕРЬ

Сейчас в России 144 млн. населения. Если вычесть около 12 млн. иммигрантов, то коренного населения в 2014 г. 144 – 12 = 132 млн.
В конце 1991 г. нас было 149 млн.
Следовательно, потери населения в РФ за 1991-2014 г. составили около 149 – 132 = 17 млн.

Но это не все потери. В 1991 г. в РСФСР установился стабильный прирост населения примерно в 1 млн./год. Значит, если бы СССР продолжал существовать, нас бы сейчас было не меньше чем 149 млн. + 1 млн. х 23 = 172 млн. Значит, общие потери населения в РФ за 23 года с учетом неродившихся составили около 172 – 132 = 40 млн.
checkered

вот она, оперативность.

Оригинал взят у ukhudshanskiy в вот она, оперативность.
Оригинал взят у genrich_william в вот она, оперативность.
Дня три назад перед домом, со стороны, противоположной входу, появилась растяжка. В смысле, не мина, а баннер, натянутый между двумя березами, на уровне окон первого этажа. Со стороны прохода он был девственно чист, а со стороны дома что-то было написано. Наверняка что-нибудь вроде "С днем рАждения!", или "Маша, я тИбя люблю!", или "Зая, вернись!". И что-то красное там виднелось, не иначе, сердце. В общем, я даже смотреть не стал, тем более, что я не Зая и не Маша или еще кто.
Эта хрень провисела там три полных дня, и никто ее не трогал.
Сегодня с утра на баннере - на белой его, повернутой ко всему миру стороне - появилась надпись.

DSCN3551

Когда я возвращался домой, растяжки и следа не было.

  • p0pik0v

Эфиопские танки вна Украине

Оригинал взят у andrei_bt в Т-72АВ в ВСУ
Похоже, в Украине не так уж много осталось боеспособных танков.
Свидетельство этому передача ВСУ танков Т-72АВ, которые раньше поставлялись на экспорт ТВ различные страны Африки и Азии.
Вот такой вот показ сил ВСУ был организован на день армии, который в Украине уже давно решили отмечать 6 декабря, вместо 23-го февраля.
В общем-то проблему опознания техники это не особо усложнит, так как в составе формирований, противостоящих ВСУ танков Т-72АВ замечено не было.
Кроме того на показе засветились и Т-72УА1, которые поставляются по контракту в Эфиопию.
Сразу отмечу, нельзя наверняка сказать, поступят ли Т-72АВ и Т-72УА1 в ВСУ или просто все согнано как обычно для показухи и массовости. Если все же поступит (говорится, что "Президент вручил сертификаты на более чем сто единиц военной техники"), то ВСУ станет одной из самых разномастных армий по танковому парку, почти как СССР.
В общем, как обычно, делается все не по уму, а к дате и без учета здравого смысла.

Фото с показа техники в Чугуеве (источник):IMG_1768-800x600-4db5
Первый ряд - Булаты, второй - Т-72АВ
Collapse )
  • byacs

Прусский военный марш - Der Königgrätzer

Der Königgrätzer Marsch (марш Кениггрец) – один из самых известных прусских военных маршей. Посвящен битве при Садове, или же битве при Кёниггреце (Schlacht bei Königgrätz). Сейчас это Градец-Кралове в Чешской республике. А тогда Кёниггрец был в Богемском королевстве Австро-Венгрии, где и произошла 3 июля 1866 г. указанная битва. Она явилась самым крупным сражением Австро-прусской войны 1866 г., позволившем Пруссии выиграть войну. И отобрать у австрийцев некоторые собственно немецкие земли – Гольштейн, а Австрия выходила из Немецкого союза. Это сражение было одним из последних шагов на пути создания Германской империи в 1871 г.
Музыка сочинена композитором Johnatan Gottfried Piefke непосредственно во время сражения. Композитор использовал мотивы прусской военной музыки XVIII в. времен Фридриха Великого и войн с Австрией.
Музыка марша популярна во многих армиях, - например, Чили, а также была в некоторых полках дореволюционной России и др. Музыку использовали и в III Рейхе. В настоящее время она больше ассоциируется все же с Вермахтом и нацистской Германией, а не с Германией второй половины XIX в. времен Бисмарка, - "железного канцлера".  
  • p0pik0v

Выпускник Киевской консерватории Вадим Дубовский из Чикаго ищет в USA не пыльную работу.... Дурачок.


НЕ ЗНАЕТ, ЧТО USA - СОЮЗНИК РОССИИ....
Оригинал взят у otterbeast в Дальнобойщик
Интервью с ним. Между прочим, донецкий.
Про русскую водку.
Collapse )